Einde van de opvang

  • Naar school

Dit is vastgelegd in het opvangplan. Namelijk het eerst volgende instapmoment nadat uw kindje 2,5 jaar is geworden. Als uw kindje 21 maanden is ontvangt u van ons een schrijven met verdere info hieromtrent.

 

  • Opzegmodaliteiten voor de ouders

De ouders kunnen de opvang vroeger beëindigen dan de vermoedelijke einddatum (zoals bepaald in de schriftelijke overeenkomst) door schriftelijke melding aan de dagelijks verantwoordelijke tenminste 60 dagen vóór de geplande einddatum.  Bij laattijdige melding is een opzegvergoeding verschuldigd.  Deze bedraagt de normale bijdrage voor 60 dagen volgens het opvangplan met ingang vanaf de ontvangst van de schriftelijke melding.

 

  • Opzegmodaliteiten voor het kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf kan de opvang éénzijdig beëindigen wanneer de ouders het huishoudelijk reglement niet naleven.

Hierbij wordt de volgende procedure in acht genomen :

  • schriftelijke verwittiging met vermelding van de aard van de overtreding
  • schriftelijke waarschuwing met vermelding van de aard van de overtreding
  • indien geen gevolg gegeven wordt aan beide zal de opvang beëindigd worden door een aangetekend schrijven.   De opzeggingsbrief vermeldt de reden en de datum van beëindiging van de opvang.

 

  • Een opzegtermijn en opzegvergoeding kan niet gevraagd worden door:

– de organisator of de contracthouder die een zware fout begaat;

– de organisator, indien Kind en Gezin beslist de vergunning op te heffen.