Pedagogisch beleid

5.1 Pedagogische visie

Gezien wij vanuit een Christelijke levenshouding dienstbaar betrokken willen zijn bij onze omgeving, staat ons kinderdagverblijf open voor opvang van alle kinderen, ongeacht rang, stand, nationaliteit of levensovertuiging

In ons kinderdagverblijf trachten wij het kind een optimale verzorging en begeleiding te geven in een aangepaste omgeving waar het zich vlug thuis voelt. Hierbij trachten wij te werken op KINDERMAAT, m.a.w. aandacht voor Kontinuïteit, Individualisatie, Natuurlijke omgeving, Dialoog, Ervaren, exploreren, Rituelen – veiligheid – vertrouwen, Mensen, Attitude, Andere kinderen en Totaal gebeuren.  Dit model van pedagogisch functioneren in ons kinderdagverblijf wordt ondersteund en bevorderd conform de richtlijnen van Kind & Gezin. Dit ten gevolge vragen wij dat uw kindje minimum twee dagen per week zal aanwezig zijn. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en beschikken hiervoor over voldoende en gekwalificeerd perso­neel.

De kinderen staan onder permanent toezicht van gediplomeerde kinderverzorgsters. De dagelijkse leiding gebeurt door de dagelijks verantwoordelijke in samenwerking met een pedagogisch coach en orthopedagoge.

Er wordt ingestaan voor controle, begeleiding en vorming van de personeels­leden. Ons kinderdagverblijf is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Hun richtlij­nen worden strikt toegepast en opgevolgd.

5.2  Wenbeleid

Hoe te starten in de opvang ?

Voor de start van de opvang vindt de definitieve inschrijving plaats. Er vindt een bezoekje aan het kinderdagverblijf en de leefgroep plaats waar het kindje start. Tijdens een gesprek worden alle documenten en een aantal praktische zaken overlopen. Er wordt een formulier met specifieke gegevens over het kind ingevuld. Bijvoorbeeld : slaapt het kind met een fopspeen,  mag het bepaalde voedingsmiddelen niet eten, enz.  Daarna worden er afspraken gemaakt voor een aantal wenmomenten in de twee weken vóór de startdatum.

Tijdens deze wenmomenten kunnen zowel ouder als kind de nieuwe situatie en omgeving gewoon worden. U kan kiezen om samen met uw kindje te komen wennen, dan vragen wij om maximum één uur aanwezig te zijn in de leefgroep. Dit zal niet aangerekend worden. Of uw kindje kan alleen komen wennen, dan kan hij/zij een aantal uurtjes blijven. Hiervoor wordt een halve dag aangerekend. Beide opties kan u gerust combineren. U kan het wenmoment samen met uw kindje starten en nadien hem/haar voor enkele uurtjes alleen laten wennen. Hiervoor wordt ook een halve dag (minder dan 5uur aanwezig) aangerekend. 

U kan dit stilaan opbouwen, zodat de overgang naar hele dagen soepel verloopt.  Wanneer deze momenten plaats vinden, wordt in overleg met de ouder én het groepje afgesproken. Dit wordt door ons aangemoedigd. Voor alle partijen is het gunstig dat dit zo positief mogelijk verloopt.

 

Wat bij de doorschuif naar het volgende groepje?

Een doorschuif moment is een grote stap (nieuwe klas, andere gewoontes, grote stap in het zelfstandig zijn). Daarom willen wij de kans geven aan uw kind om zich voor te bereiden op het volgende klasje door wenmomenten te houden. We proberen dit binnenshuis te organiseren waarbij een begeleidster met uw kind naar het nieuwe groepje zal gaan voor een kwartiertje/half uurtje. Daarnaast krijgt u als ouder ook de mogelijkheid om een keertje uw kind te brengen of op te halen in het nieuwe groepje. Zo krijgt u de mogelijkheid om het nieuwe klasje en de nieuwe begeleidsters te leren kennen. Indien u dit wenst word dit moment op voorhand besproken en vastgelegd. U geef dan aan de bureau per mail door welke dag voor u past als ook de keuze tussen voormiddag of namiddag. Samen bekijken we dan wat er mogelijk is. Dit kan ten vroegste 1 à 2 weken voor de doorschuifdatum die hier boven staat vermeld. 

  • In de voormiddag brengt u uw kindje naar het nieuwe klasje. Na een uurtje zal het kindje terug naar zijn huidige groepje gaan.
  • In de namiddag zal het kindje naar het nieuwe klasje gebracht worden, en kan u uw kindje daar afhalen.

Uitgebreidere informatie zal u krijgen wanneer u de doorschuifbrief ontvangt.

Wanneer schuift een kind door?

U krijgt een doorschuifbrief ongeveer 2 maanden voor de doorschuifdatum. Een baby kan doorschuiven vanaf 14 maanden naar de kleine peuters, maar dit kan ook later zijn. Kleine peuters schuiven ongeveer door vanaf 17 maanden, ook dit kan wat later zijn maar ook vroeger. De doorschuif is afhankelijk van het aantal kindjes dat naar school gaan. Daarom is belangrijk dat wij tijdig weten wanneer uw kindje naar school gaat. Moesten jullie hier verdere vragen over hebben mag u deze altijd stellen.

 

5.3 Ouderparticipatie

  • De ouders hebben toegang tot alle vertrekken waar de kinderen worden opgevangen en hebben eveneens inzage in alle documenten die over hun kinderen worden opgesteld.

 

  • In de loop van het jaar wordt er een ouderavond of activiteit georganiseerd.

Hierbij wordt de mogelijkheid geboden in contact te treden met andere ouders, met alle personeelsleden en de directie. Deze activiteit kan bv. een barbecue of voorleesweek zijn. Op een ouderavond wordt er gewerkt rond een bepaald thema bv. ontwikkeling of opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, enz… . Dit wordt toegelicht door een deskun­dige terzake.

  • Opmerkingen of suggesties kunnen steeds doorgegeven worden aan Mevr. Mauranne Saen.