Algemene gegevens

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 07u00 tot 18u30. Wij vragen wel dat u uw kindje ten laatste om 18u20 ophaalt.

Sluitingsdagen en jaarlijkse vakantie worden tijdig schriftelijk meegedeeld en uitgehangen aan de informatiemuur aan het onthaal.

Wij werken met een badge systeem van SALTO en vragen per badge een waarborg van €20 U kan kiezen hoeveel badgen u wenst tijdens de inschrijving. Deze waarborg wordt terugbetaald bij het inleveren van de badge als de opvang stopt.

 

Indien u van onze opvangmogelijkheid gebruik wenst te maken, vragen wij u ons vooraf een bezoekje te brengen, daar wij dit noodzakelijk vinden om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen. Liefst maakt u hiervoor een afspraak.

 

Hierbij kan u kennis maken met ons kinderdagverblijf en een aanvraag tot opvang van uw kindje indienen.  Wij vragen u deze aanvraag schriftelijk om de 3 maanden te herbevestigen om zo onze wachtlijst up to date te houden. Indien u dit niet doet, gaan wij van de veronderstelling uit dat u niet meer geïnteresseerd bent en zullen wij na 6 maanden uw aanvraag terug schrappen.

 

Wanneer er een plaats vrijkomt, wordt er op basis van volgende criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend:

 1. de leefgroep waarin er een plaats vrijkomt
 2. leeftijd van het kind omwille van organisatorische regeling
 3. voorrangslijst
 4. gewone wachtlijst

 

Als uw aanvraag is goedgekeurd en er plaats is voor uw kindje wordt u telefonisch gecontacteerd. Nadien krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging met vermelding van de datum waarop uw kindje kan opgevangen worden.

U dient op dat moment een reservatiebedrag te betalen van 250 EUR of 50 EUR (cfr. regelgeving Kind en Gezin. U betaalt 50 euro indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of gelijk is aan het geïndexeerde bedrag vermeld in de brochure voor de ouders, https://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/). Dit bedrag wordt aan u teruggestort na de betaling van de laatste factuur als aan volgende verplichtingen voldaan is:

 • Naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats
 • Betalen van facturen
 • Naleven van de opzegperiode

 

Bij annulatie van de opvang wordt dit bedrag hoe dan ook ingehouden.

De inschrijving gebeurt 1 maand vóór de vermelde opvangdatum. Hiervoor dient u volgende administratieve gegevens mee te brengen :

 • Het attest inkomenstarief van Kind en Gezin
 • Naam, adres en telefoonnummer van de behandelende geneesheer die gewoonlijk bij uw kindje wordt geroepen wanneer het ziek is, alsook het ziekenhuis naar waar uw kind bij hoogdringendheid en in zoverre dit mogelijk is, dient overgebracht te worden.
 • Twee kleefstrookjes mutualiteit.

 

Wijziging van de opvangdatum moet minstens 2 maanden op voorhand doorgegeven worden.

Bij laattijdige melding is een reserveringsvergoeding verschuldigd. Voor elke dag die de oorspronkelijke opvangdatum overschrijdt, wordt de individuele dagprijs aangerekend.

 

Voorrangsbeleid

Volgens de regelgeving van Kind en Gezin moeten wij voorrang geven aan:

– kinderen van ouders die door werkomstandigheden hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen   opvangen, werkzoekende zijn of een beroepsopleiding volgen

– kinderen van alleenstaande ouders mits officieel bewijs

– kinderen van wie de ouders een  laag inkomen hebben (cfr. regelgeving Kind en Gezin)

– pleegkinderen

– broertjes en zusjes van kinderen die reeds in het kinderdagverblijf worden opgevangen.

– kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin

Indien er meerdere kinderen in aanmerking komen voor een plaats, wordt de datum van aanvraag gehanteerd.

Buiten deze wettelijk voorziene voorrangscategorieën geven wij eveneens voorrang aan kinderen van onze eigen personeelsleden en kinderen van personeelsleden van alle instellingen die behoren tot de EC-groep.

Verzekering

KDV ‘t Egeltje onderschreef een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand voor personeel en kinderen.

Daarenboven werd er nog een extra ongevallenverzekering afgesloten voor de kinderen in ons kinderdagverblijf die een extra waarborg biedt bij gebeurlijke ongevallen met medische letsels.

Het dragen van prothesen (o.a. hoorapparaatjes brillen en andere,…) tijdens de opvang van uw kindje in het kinderdagverblijf is volledig op eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat bij schade of verlies van deze apparaten het kinderdagverblijf niet tussenkomt in de kosten die hiermede gepaard gaan.

Deze verzekeringspolissen werden onderschreven bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven – polisnummer 28.991.618.

 

Klachtenbehandeling

Met vragen, bedenkingen en opmerkingen kan u steeds terecht bij Mevr. Martha Coosemans, dagelijks verantwoordelijke en/of Mevr. Tinne Van Camp, algemeen directeur of ons bezorgen via het klachtenformulier dat u krijgt bij de inschrijving van uw kindje.

Zij onderzoeken de klacht/opmerking en stellen u op de hoogte van het besluit en de eventuele acties die worden ondernomen.

Discussiepunten of klachten kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel. Telefoonnummer klachtendienst 02 533 14 14.                                  E-mail: klachtendienst@kindengezin.be.

Voor een klacht over privacy van persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be/nl/contact

 

2.7 Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

(wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

Kennisgeving: de persoonsgegevens van de kinderen en de ouders

 • worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang
 • kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen
 • worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving.

Vertrouwelijkheidsverklaring: kinderdagverblijf ’t Egeltje verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

In het kader van activiteiten of op vraag van Overheidsinstanties, o.a. Kind en Gezin, gebeurt het wel eens dat er foto’s en/of  filmopnames worden gemaakt. Indien u niet wenst dat uw kind hieraan participeert, vragen wij dit te vermelden bij inschrijving op de desbetreffende brief of contact op te nemen.

2.8 Veiligheid bij verplaatsing

Bij de inschrijving worden ouders schriftelijk de toestemming gevraagd of hun kindje buitenshuis mag. Een aanwezige bureelmedewerker is steeds op de hoogte naar waar de uitstap gepland is en hoe lang de uitstap zal duren. Indien er grote uitstappen gepland zijn (halve of hele dag) worden ook ouders hiervan op voorhand op de hoogte gebracht. Er wordt voldoende begeleiding voorzien bij elke uitstap (begeleid(st)ers, bureelmedewerkers, stagiaires, vrijwilligers, ouders, grootouders….). Op de aanwezigheidslijst in de leefgroep wordt genoteerd welke kindjes en begeleid(st)ers mee naar buiten gaan. Er is ook aparte aanwezigheidslijst, een EHBO kit, verzorgingsmateriaal, weersomstandigheden specifiek materiaal en een GSM mee in de wandelkar. Er wordt extra aandacht geschonken aan veiligheid in het verkeer. Begeleid(st)ers dragen altijd een fluovestje. Voor een eventueel ongeval buitenshuis zijn wij verzekerd.


2.9 Vakantieopvang

Ouders waarvoor het absoluut niet mogelijk is vakantie te nemen tijdens de vakantiesluiting van het kinderdagverblijf (dit is juli en de week tussen kerst en nieuwjaar) kunnen een aanvraag doen voor opvang in één van onze andere kinderdagverblijven die dan open zijn. Deze aanvraag moet ten laatste 2 maanden vóór de vakantiesluiting schriftelijk ingediend worden.

Als deze vakantie-opvang wordt goedgekeurd vragen wij een reservatievergoeding van 40 euro te betalen. Dit bedrag wordt na de vakantie-opvang aan u teruggestort als uw kindje aanwezig was tijdens de gevraagde dagen én als de factuur betaald werd. Is aan deze voorwaarden niet voldaan dan wordt dit bedrag ingehouden.

Voor schoolgaande kinderen tot en met 3 jaar en 6 maanden kan vakantie-opvang aangevraagd worden voor elke schoolvakantie. Dit kan aangevraagd worden.

 

2.10 Huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek

Het huishoudelijk reglement kan eenzijdig gewijzigd/aangepast worden. Een verandering zal minstens 2 maanden voor de aanpassing ingaat aan u schriftelijk meegedeeld worden. Dit dient u dan voor ontvangst en kennisneming te ondertekenen.

Indien u niet akkoord gaat met de verandering hebt u het recht om binnen deze 2 maanden de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade-of opzegvergoeding.

Het kwaliteitshandboek van kinderdagverblijf ’t Egeltje kan door u ingezien worden in het kinderdagverblijf zelf. Hiervoor dient u een afspraak te maken.