Einde van de opvang

  • Naar school

Dit is vastgelegd in het opvangplan. Namelijk het eerst volgende instapmoment nadat uw kindje 2,5 jaar is geworden. Als uw kindje 21 maanden is ontvangt u van ons een schrijven met verdere info hieromtrent.

 

  • Opzegmodaliteiten voor de ouders

 

De ouders kunnen de opvang vroeger beëindigen dan de vermoedelijke einddatum (zoals bepaald in de schriftelijke overeenkomst) door schriftelijke melding aan de dagelijks verantwoordelijke tenminste 60 dagen vóór de geplande einddatum.  Indien deze opzegtermijn wordt gerespecteerd zal er geen opzegvergoeding worden gevraagd. Bij laattijdige melding is er wel een opzegvergoeding verschuldigd.  Deze bedraagt de normale bijdrage voor 60 dagen volgens het opvangplan met ingang vanaf de ontvangst van de schriftelijke melding.

 

  • Opzegmodaliteiten voor het kinderdagverblijf

 

Het kinderdagverblijf kan de opvang éénzijdig beëindigen wanneer de ouders het huishoudelijk reglement niet naleven.

Hierbij wordt de volgende procedure in acht genomen :

  • schriftelijke verwittiging met vermelding van de aard van de overtreding
  • schriftelijke waarschuwing met vermelding van de aard van de overtreding
  • indien geen gevolg gegeven wordt aan beide zal de opvang beëindigd worden door een aangetekend schrijven.   De opzeggingsbrief vermeldt de reden en de datum van beëindiging van de opvang. De opzegtermijn van 60 dagen wordt hier gehanteerd met ingang vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven. Door het respecteren van deze opzegtermijn kunnen de ouders geen aanspraak maken op een opzegvergoeding.

 

  • Een opzegtermijn en opzegvergoeding kunnen niet gevraagd worden:

 

– door de organisator of de contracthouder  die een zware fout heeft begaan;                                                             

 – door de organisator, indien Kind en Gezin beslist de vergunning op te heffen.

  • Bij het niet-naleven van de contractuele bepalingen, zowel door de contracthouder als door de organisator zal de eventuele schadevergoeding die verschuldigd is in verhouding moeten staan tot de geleden schade. Een schadevergoeding kan niet gevraagd worden in geval van overmacht bij een van beide partijen.