Pedagogisch beleid

Pedagogische visie

Gezien wij vanuit een Christelijke levenshouding dienstbaar betrokken willen zijn bij onze omgeving, staat ons kinderdagverblijf open voor opvang van alle kinderen, ongeacht rang, stand, nationaliteit of levensovertuiging.

In ons kinderdagverblijf trachten wij het kind een optimale verzorging en begeleiding te geven in een aangepaste omgeving waar het zich vlug thuis voelt. Hierbij trachten wij te werken op KINDERMAAT, m.a.w. aandacht voor continuïteit, individualisatie, natuurlijke omgeving, dialoog, ervaren exploreren, rituelen – veiligheid – vertrouwen, mensen, attitude, andere kinderen en totaal gebeuren.  Dit model van pedagogisch functioneren in ons kinderdagverblijf wordt ondersteund en bevorderd conform de richtlijnen van Kind & Gezin.  Dientengevolge vragen wij dat uw kindje minimum drie dagen per week zal aanwezig zijn. Wij zijn bewust van onze verantwoordelijkheid en beschikken hiervoor over voldoende en gekwalificeerd perso­neel.

De kinderen staan onder permanent toezicht van gediplomeerde kinderverzorgsters.  De dagelijkse leiding gebeurt door de dagelijks verantwoordelijke in samenwerking met de pediatrisch verpleegkundige en de pedagogisch coach.

Er wordt ingestaan voor controle, begeleiding en vorming van de personeels­leden.

Ons kinderdagverblijf is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin.  Hun richtlij­nen worden strikt toegepast en opgevolgd.

Wenbeleid

Waarom wennen?

In ’t Egeltje vinden we het erg belangrijk dat uw kindje eerst een wenperiode krijgt voordat het naar het kinderdagverblijf komt.

Voor de meeste baby’s betekent de stap naar het kinderdagverblijf, de eerste keer dat ze even gescheiden zijn van hun vertrouwde omgeving, van hun ouders…

Het is aangewezen om aan deze overgang de nodige zorg te besteden. De eerste dagen in de opvang kunnen niet alleen omwille van de scheiding stresserend zijn. De kinderen zijn bovendien onder de indruk van de nieuwe omgeving, andere gezichten en de drukte die er in een groep kan heersen.

Daarom willen we aan de start van de opvang voldoende aandacht besteden aan het welbevinden van het kind en de ouders. Zo krijgt het kind de kans om op een geleidelijke maar toch structurele wijze vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving, de kinderverzorgsters en andere kinderen.

Ook voor de ouders is het prettig om vertrouwd te raken met de situatie. Het is ook belangrijk voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Wenperiode bij de start van de opvang.

Bij de start van de opvang vindt er eerst een kennismakingsgesprek en een bezoekje aan de groep plaats. Tijdens het gesprek worden alle papieren en een aantal praktische zaken overlopen. Ook vragen we door middel van een formulier specifieke gegevens over het kind. Bijvoorbeeld slaapt het kind met een knuffel of fopspeen of mag het bepaalde voedingsmiddelen niet eten wegens allergieën.

Tijdens het bezoekje wordt het kinderdagverblijf en het groepje waar het kindje start bekeken en worden er afspraken gemaakt over de wenperiode.

In de periode van het wennen maken ouder en kind zich even van elkaar los.

Stap voor stap leert het kindje de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf te maken.  Kind en ouder raken er langzaam maar zeker aan gewend om de dag gescheiden van elkaar door te brengen.

Dit proces duurt gemiddeld drie dagen. Sommigen hebben echter meer tijd nodig.  Om de definitieve overgang te verzachten, blijft je kind de eerste dag enkele uurtjes zonder ouders in de groep. Elke keer dat uw kindje komt wennen, wordt de duur van de wenperiode iets opgebouwd, zodat de overgang naar hele dagen soepel verloopt.

Overgang naar een andere groep.

Ook voor het doorschuiven van de ene naar de andere groep is het belangrijk dat uw kindje de tijd krijgt om te wennen aan de nieuwe groep en de nieuwe verzorgsters en kinderen. We geven informatie door tussen de groepen door middel van onze informatiefiche en oefenmomenten.

In de periode dat uw kindje in’t Egeltje is, schuift het twee keer door naar een andere groep.  De eerste keer is dit van de baby’s naar de kleine peuters (1e verdieping voorbouw) rond de leeftijd van 16 maanden. Een tweede keer is dit van de kleine peuters naar één van de twee peutergroepen in de achterbouw, tussen de leeftijd van 20 en 24 maanden. Bij de overgang wordt er gekeken hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Ook wordt er bekeken of het qua planning uitkomt.

Voor sommige kinderen is de overgang naar een volgende groep best een ingrijpende gebeurtenis.  Tevens zijn er ouders die ook even moeten wennen aan het feit dat hun ‘baby’ opeens ‘baby af’ is. De overgang wordt daarom met zorg gepland en het kindje wordt zorgvuldig begeleid.

In principe zijn er twee wenmomenten bij de volgende groep voordat uw kindje echt over gaat, afhankelijk van de personeelsbezetting en het aantal aanwezige kinderen.  We gaan een keer met uw kindje een half uur of uurtje kijken in de nieuwe leefgroep.  Hiervan krijgt u nadien een kort verslagje.  De volgende keer gaat uw kindje een paar uur oefenen in de nieuwe groep, ook hiervan krijgt u een kort verslag.

Tijdens de wenperiode krijgen de verzorgsters van de nieuwe groep alvast de nodige informatie over het nieuwe kindje.

Het afscheid

Bij jonge baby’s is de wenperiode voor ouders vaak moeilijker dan voor de kinderen.  In bepaalde perioden kunnen kinderen (tussen 5 à 6 maanden en ongeveer 1.5 jaar) echter wel ‘eenkennig’ zijn.  In zo’n periode hebben ze vaak extra moeite met het loslaten van de ouder en kunnen ze angstig reageren op nieuwe situaties en ‘nieuwe gezichten’.

Ook peuters kunnen in bepaalde perioden (opnieuw) moeite hebben met afscheid nemen. Zij kunnen bij het wennen gehecht zijn aan een vast afscheidsritueel.

Het kan verwarrend zijn als de ouder te lang aan het poortje blijft. Daarom kunnen we beter afspreken dat je als ouder kort en duidelijk afscheid neemt van het kindje en bij het ophalen meer tijd maakt voor het uitwisselen van informatie.

Dit kort en duidelijk afscheid nemen is belangrijk ook al huilt het kind. Een weifelende ouder brengt een kind (nog meer) in verwarring.  Voor u, als ouder is het niet leuk om een huilend kind achter te laten, u mag dus steeds even bellen om te vragen hoe het met uw kindje gaat.

Ouderparticipatie

De ouders hebben toegang tot alle vertrekken waar de kinderen worden opgevangen en hebben eveneens inzage in alle documenten die over hun kinderen worden opgesteld.

In de loop van het jaar wordt er een avond georganiseerd waarbij er aan de ouders de mogelijkheid wordt geboden om in contact te treden met alle personeelsleden en de directie.

Opmerkingen of suggesties kunnen steeds doorgegeven worden aan  Mevr. Julie Bossaerts.  U kan tevens gebruik maken van onze ideeënbus in de inkomhal.