Financiële bijdrage

Dagprijs

De dagprijs die u moet betalen wordt berekend op basis van de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten, zoals vermeld op het Belgisch aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen.   Deze bijdra­geschalen worden jaarlijks bij ministerieel besluit herzien en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de berekening van de dagprijs en het aanvragen van het attest dien je volgende stappen te ondernemen:

Stap 1: Registreer je via ‘Mijn Kind en Gezin’ op www.kindengezin.be met ID-kaartlezer (hiervoor heb je de pincode van je identiteitskaart nodig) of federaal token.

Stap 2: Je ontvangt een mail van Kind en Gezin met een link voor de berekening

Stap 3: Klik op ‘Bereken je inkomenstarief kinderopvang’

Stap 4: Je gezinssamenstelling en je inkomensgegevens worden automatisch geregistreerd (check deze best even).  Vul de gegevens verder in en vraag het attest aan voor de aanwezige kinderen in de opvang.

Stap 5: Je tarief wordt automatisch berekend

Stap 6: Je ontvangt een attest inkomenstarief via e-mail.

Dit attest inkomenstarief mail je naar ezeltje@emanuela.be of bezorg je ons aan het bureel  t.a.v. Tessa Van den Bergh. Claudine Baert, Nathalie Van Dooren of Anouk Van Cauwenbergh.

Met vragen hierover kan je contact opnemen met kind en gezin via http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/  of kan je bij ons terecht. Op afspraak kan de registratie of berekening samen met ons gedaan worden. Voor de registratie neem je dan zeker je identiteitskaart + pincode mee.

De effectief te betalen ouderbijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur en komt neer op :

Dagopvang minder dan 5 uur 60 %
dagopvang vanaf 5 uur 100 %

Bij veranderingen in de gezinssamenstelling (b.v. meerdere kinderen ten laste, echtscheiding, samenwonen, enz…) dien je steeds opnieuw de dagprijs te herberekenen voor elk kind dat in de opvang aanwezig is. Belangrijk hierbij is dat herberekeningen niet gelden met terugwerkende kracht maar van toepassing zijn vanaf de datum die vermeld staat op het attest.  Ook wanneer het inkomen van je gezin minstens 20% daalt, kan je een herberekening aanvragen.

Indien er zich financiële problemen voordoen en u de berekende dagprijs niet meer kunt betalen, kan u een individueel verminderd tarief aanvragen. Hiervoor moet u contact opnemen met het OCMW van uw stad of gemeente.

Voor informatie betreffende herberekeningen of aanvragen van individueel verminderd tarief kan u steeds terecht bij Mevr. Claudine Baert.

Jaarlijks worden de dagprijzen automatisch herzien en aangepast door Kind en Gezin.  U krijgt hierover een mail van K&G samen met een nieuw attest inkomenstarief dat u aan ons bezorgt via mail of aan het bureel t.a.v. Claudine Baert.

Bijkomende kosten

Alle wegwerpluiers worden door ons aangekocht. Er wordt een forfaitair bedrag verrekend per dag. Voor een volle dag is dit 1,57€ en voor een halve dag 0,94€. Vanaf de zindelijkheidstraining worden deze aan 0,31 EUR per stuk verrekend.

Per factuur wordt een administratiekost van 2,58 EUR  aangerekend.

 

Factuur

De facturen worden maandelijks opgemaakt en in principe via domiciliëring vereffend door de ouders. In uitzonderlijke omstandigheden, individueel te bespreken,  kan hiervan afgeweken worden.  Hiervoor moeten de ouders zich tot Claudine Baert  richten.

Maandelijks zal u volgende gegevens terugvinden op uw factuur:

  • Aanwezigheidsdagen (volle/halve)
  • Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (halve/volle respijtdagen)
  • Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen  (halve/volle)
  • saldo respijtdagen
  • luiers
  • administratieve kost van 2,58 euro
  • Mogelijke bijkomende onkosten

Jaarlijks krijgt u een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om belastingvermindering te krijgen. Indien er voor het betrokken jaar nog rekeningen open staan, kunnen wij enkel voor de betaalde facturen een fiscaal attest afleveren.

Reglementering inzake onbetaalde facturen

Indien wij vaststellen dat de facturen niet betaald werden op de vervaldatum, krijgt u een schriftelijke aanmaning voor vereffening binnen de 14 dagen.

Wordt hieraan geen gevolg gegeven, volgt een tweede aanmaning voor vereffening binnen de 14 dagen.

Wordt hier eveneens geen gevolg aan gegeven, volgt een aangetekend schrijven. In dit aangetekend schrijven wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege verhoogd met een verwijlintrest van 10% vanaf de vervaldatum van de factuur. Alsook zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 euro worden aangerekend. Tevens wordt de opvang van uw kindje stopgezet op het einde van de maand waarin dit aangetekend schrijven werd verstuurd. Uw dossier wordt automatisch doorverwezen naar de advocaat.