Algemene gegevens

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 07u00 tot 18u30. Wij vragen wel dat u uw kindje ten laatste om 18u20 ophaalt.

Sluitingsdagen en jaarlijkse vakantie worden tijdig schriftelijk meegedeeld en uitgehangen aan de leefgroepen.

Bereikbaarheid medewerkers

Mevr. Anouk Van Cauwenbergh  (dagelijks verantwoordelijke):

Maandag: 08u30 – 17u00

Dinsdag: 09u00 – 16u00

Woensdag: 09u00 – 16u00

Donderdag: 09u00 – 16u00

Vrijdag:  09u00 – 15u00

Mevr. Tessa Van den Bergh (maatschappelijk assistente):

Maandag: 09u00 – 16u00

Dinsdag: 09u15 – 16u00

Woensdag: /

Donderdag: 09u15 – 16u00

Vrijdag: /

Mevr. Claudine Baert (maatschappelijk assistente):

Maandag: 08u00 – 13u00

Dinsdag: 09u00 – 15u30

Woensdag: 09u00 – 12u00

Donderdag:  08u00 – 13u00

Vrijdag: /

Mevr. Nathalie Van Dooren (pedagogisch medewerkster):

Maandag: /

Dinsdag: 08u00 – 16u30

Woensdag: 09u00 – 17u30

Donderdag:  /

Vrijdag: 08u00 – 16u30

Opnameprocedure

Indien u van deze opvangmogelijkheid gebruik wenst te maken, vragen wij u ons vooraf een afspraak te maken voor een bezoekje te brengen, daar wij dit noodzakelijk vinden om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen. Liefst maakt u hiervoor een afspraak met Anouk Van Cauwenbergh, Tessa Van den Bergh of Nathalie Van Dooren.

U kan dan kennis maken met ons kinderdagverblijf en een aanvraag tot opvang van uw kindje indienen.   Wij vragen u deze aanvraag schriftelijk om de 3 maanden te herbevestigen om zo onze wachtlijst up-to-date te houden.  Indien u dit niet doet, gaan wij van de veronderstelling uit dat u niet meer geïnteresseerd bent en zullen wij na 6 maanden uw aanvraag terug schrappen.

Wanneer er een plaats vrijkomt, wordt er op basis van volgende criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend:

 1. de leefgroep waarin er een plaats vrijkomt
 2. leeftijd van het kind omwille van organisatorische regeling
 3. voorrangslijst
 4. gewone wachtlijst

Als er plaats is voor uw kindje wordt u telefonisch gecontacteerd en wordt u uitgenodigd voor een voorlopige inschrijving. Wij vragen dan ook  om een reservatiebedrag  van 250/50 euro (cfr. regelgeving Kind en Gezin lage inkomens) te betalen. Zodra wij dit bedrag ontvangen hebben, is er opvang voor uw kindje gereserveerd. Dit bedrag wordt aan u teruggestort na de betaling van de laatste factuur als aan volgende verplichtingen is voldaan:

 1. naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats
 2. betalen van facturen
 3. naleven van de opzegperiode

Bij annulatie van de opvang wordt dit bedrag hoe dan ook ingehouden.

Indien de eerste opvangdag zou wijzigen, gelieve ons dan 2 maanden op voorhand te verwittigen, anders zijn wij genoodzaakt een reservatievergoeding aan te rekenen. Deze bedraagt de individuele dagprijs  voor elke dag die de oorspronkelijke opvangdatum overschrijdt.

De definitieve inschrijving gebeurt indien mogelijk 1 maand vóór de vermelde opvangdatum.

Hiervoor dient u volgende administratieve gegevens mee te brengen:

 • Naam, adres en telefoonnummer van de behandelende arts die gewoonlijk bij uw kindje wordt geroepen wanneer het ziek is.
 • 2 kleefstrookjes van de mutualiteit
 • Attest kindcode en inkomenstarief van kind en gezin
 • Persoonlijk boekje van uw kindje van Kind en Gezin of vaccinatiekaart

Voorrangsbeleid

Volgens de regelgeving van Kind en Gezin moeten wij voorrang geven aan:

– kinderen van ouders die door werkomstandigheden hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen, werkzoekende zijn of een beroepsopleiding volgen

– kinderen van alleenstaande ouders mits officieel bewijs

– kinderen van wie de ouders een  laag inkomen hebben (cfr. regelgeving Kind en Gezin)

– pleegkinderen

– broertjes en zusjes van kinderen die reeds in het kinderdagverblijf worden opgevangen.

– kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin

Indien er meerdere kinderen in aanmerking komen voor een plaats, wordt de datum van aanvraag gehanteerd.

Buiten deze wettelijk voorziene voorrangscategorieën geven wij eveneens voorrang aan kinderen van onze eigen personeelsleden en kinderen van personeelsleden van alle instellingen die behoren tot de EC-groep.

Verzekering

KDV ‘t Ezeltje onderschreef een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand voor personeel en kinderen.

Daarenboven werd er nog een extra ongevallenverzekering afgesloten voor de kinderen in ons kinderdagverblijf die een extra waarborg biedt bij gebeurlijke ongevallen met medische letsels.

Het dragen van prothesen (o.a. hoorapparaatjes brillen en andere,…) tijdens de opvang van uw kindje in het kinderdagverblijf is volledig op eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat bij schade of verlies van deze apparaten het kinderdagverblijf niet tussenkomt in de kosten die hiermede gepaard gaan.

Deze verzekeringspolissen werden onderschreven bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven – polisnummer 28.991.618

Klachtenbehandeling

Met vragen, bedenkingen en opmerkingen kan u steeds terecht bij Anouk Van Cauwenbergh, dagelijks verantwoordelijke, of ons bezorgen via het klachtenformulier dat u krijgt bij de inschrijving van uw kindje.

Zij onderzoeken de klacht/opmerking en stellen u op de hoogte van het besluit en de eventuele acties die worden ondernomen.

Discussiepunten of klachten kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van Kind & Gezin http://www.kindengezin.be/contract-en-help/klachten/.

Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

(wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

Kennisgeving: de persoonsgegevens van de kinderen en de ouders

 • worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang
 • kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen
 • worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving.

Vertrouwelijkheidsverklaring: kinderdagverblijf ’t Ezeltje verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

In het kader van activiteiten of op vraag van Overheidsinstanties, o.a. Kind en Gezin, gebeurt het wel eens dat er foto’s en/of  filmopnames worden gemaakt. Indien u niet wenst dat uw kind hieraan participeert, vragen wij dit te vermelden bij inschrijving op de desbetreffende brief of contact op te nemen met Anouk Van Cauwenbergh.

Vakantieopvang

Ouders waarvoor het absoluut niet mogelijk is vakantie te nemen tijdens de vakantiesluiting van het kinderdagverblijf (dit is augustus en de week tussen kerst en nieuwjaar) kunnen een aanvraag doen voor opvang in één van onze andere kinderdagverblijven die dan open zijn. Deze aanvraag moet schriftelijk ingediend worden ter attentie van Tessa Van den Bergh.

Als deze vakantie-opvang wordt goedgekeurd vragen wij een reservatievergoeding van 40 euro te betalen. Dit bedrag wordt na de vakantie-opvang aan u teruggestort als uw kindje aanwezig was tijdens de gevraagde dagen én als de factuur betaald werd. Is aan deze voorwaarden niet voldaan dan wordt dit bedrag ingehouden.

Voor schoolgaande kinderen tot en met 3,5 jaar kan vakantieopvang ook aangevraagd worden voor elke schoolvakantie.

Huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek

Het huishoudelijk reglement kan eenzijdig gewijzigd/aangepast worden door het kinderdagverblijf. Een verandering zal minstens 2 maanden voor de aanpassing ingaat aan u schriftelijk meegedeeld worden. Dit dient u dan voor ontvangst en kennisneming  te ondertekenen.

Indien u niet akkoord gaat met de verandering hebt u het recht om binnen deze 2 maanden de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade-of opzegvergoeding.

Het kwaliteitshandboek van kinderdagverblijf ’t Ezeltje kan door u ingezien worden in het kinderdagverblijf zelf.  Hiervoor dient u een afspraak te maken met Anouk Van Cauwenbergh.