Algemene gegevens

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 07u30 tot 18u30. Wij vragen wel dat u uw kindje ten laatste om 18u20 ophaalt.

Sluitingsdagen en jaarlijkse vakantie worden tijdig schriftelijk meegedeeld en uitgehangen aan het informatiebord in de inkomhal.

Bereikbaarheid medewerkers

De dagelijks verantwoordelijke, mevrouw Jasmin Meulemeester, is te bereiken op volgende dagen en uren:               

 • maandag : 8.30 u -17.00 u
 • dinsdag : 10.00 u – 18.00 u
 • woensdag : 9.00 u – 17.00 u
 • donderdag : 9.00 u -17.00 u
 • vrijdag : 9.00 u– 15.00 u

De pedagogisch medewerkster, mevrouw Julie Bossaerts, is te bereiken op volgende dagen en uren:              

EVEN WEKEN                                                                                                                     donderdag: 8.30 u – 17.00 u
ONEVEN WEKEN
dinsdag: 8.00 u – 16.30 u

Om de 6 weken: op dinsdag 8.30-18.00 uur

Opnameprocedure

Indien u van onze opvangmogelijkheid gebruik wenst te maken, vragen wij u ons vooraf een bezoekje te brengen, daar wij dit noodzakelijk vinden om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen. Liefst maakt u hiervoor een afspraak met Jasmin Meulemeester of Julie Bossaerts.

Hierbij kan u kennis maken met ons kinderdagverblijf en een aanvraag tot opvang van uw kindje indienen. Wij vragen u deze aanvraag schriftelijk om de 3 maanden te herbevestigen om zo onze wachtlijst up to date te houden. Indien u dit niet doet, gaan wij van de veronderstelling uit dat u niet meer geïnteresseerd bent en zullen wij na 6 maanden uw aanvraag terug schrappen

Wanneer er een plaats vrijkomt, wordt er op basis van volgende criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend:

 1. de leefgroep waarin er een plaats vrijkomt
 2. leeftijd van het kind omwille van organisatorische regeling
 3. voorrangslijst
 4. gewone wachtlijst

Als uw aanvraag is goedgekeurd en er plaats is voor uw kindje krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging met vermelding van de datum waarop uw kindje kan opgevangen worden.

U dient op dat moment een reservatiebedrag te betalen van 250 EUR of 50 EUR (cfr. regelgeving K&G lage inkomens). Dit bedrag wordt aan u teruggestort na de betaling van de laatste factuur als aan volgende verplichtingen voldaan is:

 • Naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats
 • Betalen van facturen
 • Naleven van de opzegperiode

Bij annulatie van de opvang wordt dit bedrag hoe dan ook ingehouden.

De inschrijving gebeurt 1 maand vóór de vermelde opvangdatum. Hiervoor dient u volgende administratieve gegevens mee te brengen :

 • Het attest inkomenstarief van Kind en Gezin
 • Naam, adres en telefoonnummer van de behandelende geneesheer die gewoonlijk bij uw kindje wordt geroepen wanneer het ziek is, alsook het ziekenhuis naar waar uw kind bij hoogdringendheid en in zoverre dit mogelijk is, dient overgebracht te worden.
 • Twee kleefstrookjes van de mutualiteit.

Wijziging van de opvangdatum moet minstens 2 maanden op voorhand doorgegeven worden.

Bij laattijdige melding is een reserveringsvergoeding verschuldigd. Voor elke dag die de oorspronkelijke opvangdatum overschrijdt, wordt de dagprijs aangerekend.

Voorrangsbeleid

Volgens de regelgeving van Kind en Gezin moeten wij voorrang geven aan:

– kinderen van ouders die door werkomstandigheden hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen   opvangen, werkzoekende zijn of een beroepsopleiding volgen

– kinderen van alleenstaande ouders mits officieel bewijs

– kinderen van wie de ouders een  laag inkomen hebben (cfr. regelgeving Kind en Gezin)

– pleegkinderen

– broertjes en zusjes van kinderen die reeds in het kinderdagverblijf worden opgevangen.

– kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin

Indien er meerdere kinderen in aanmerking komen voor een plaats, wordt de datum van aanvraag gehanteerd.

Buiten deze wettelijk voorziene voorrangscategorieën geven wij eveneens voorrang aan kinderen van onze eigen personeelsleden en kinderen van personeelsleden van alle instellingen die behoren tot de EC-groep.

Verzekering

KDV ‘t Eekhoorntje onderschreef een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand voor personeel en kinderen.

Daarenboven werd er nog een extra ongevallenverzekering afgesloten voor de kinderen in ons kinderdagverblijf die een extra waarborg biedt bij gebeurlijke ongevallen met medische letsels.

Het dragen van prothesen (o.a. hoorapparaatjes brillen en andere,…) tijdens de opvang van uw kindje in het kinderdagverblijf is volledig op eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat bij schade of verlies van deze apparaten het kinderdagverblijf niet tussenkomt in de kosten die hiermede gepaard gaan.

Deze verzekeringspolissen werden onderschreven bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven – polisnummer 28.991.618.

Klachtenbehandeling

Het is de bedoeling dat problemen of opmerkingen zo veel mogelijk met de betrokken persoon of met de verantwoordelijke worden besproken. Zij worden wel altijd door de verantwoordelijke op het formulier voor opmerkingenregistratie genoteerd.  Als een gesprek geen oplossing biedt, kan er een klacht geformuleerd worden op de klachtenmeldingskaart die bij de inschrijving meegegeven wordt.

Elke klacht wordt door de dagelijks verantwoordelijke in samenwerking met de directeur, Karin De Meyer, grondig onderzocht. Ouders worden binnen de 14 dagen op de hoogte gebracht van de actie die zal ondernomen worden. Indien er discussie blijft i.v.m. de klachten, kan dit ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van Kind & Gezin http://www.kindengezin.be/contract-en-help/klachten.

Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

(wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

Kennisgeving: de persoonsgegevens van de kinderen en de ouders

 • worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang
 • kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen
 • worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving.

Vertrouwelijkheidsverklaring: kinderdagverblijf ’t Eekhoorntje verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

In het kader van activiteiten of op vraag van Overheidsinstanties, o.a. Kind en Gezin, gebeurt het wel eens dat er foto’s en/of  filmopnames worden gemaakt. Indien u niet wenst dat uw kind hieraan participeert, vragen wij dit te vermelden bij inschrijving op de desbetreffende brief of contact op te nemen met Jasmin Meulemeester.

Vakantieopvang

Ouders waarvoor het absoluut niet mogelijk is vakantie te nemen tijdens de vakantiesluiting van het kinderdagverblijf (dit is juli en de week tussen kerst en nieuwjaar) kunnen een aanvraag doen voor opvang in één van onze andere kinderdagverblijven die dan open zijn. Deze aanvraag moet ten laatste 2 maanden vóór de vakantiesluiting schriftelijk ingediend worden ter attentie van Jasmin Meulemeester.

Als deze vakantie-opvang wordt goedgekeurd vragen wij een reservatievergoeding van 40 euro te betalen. Dit bedrag wordt na de vakantie-opvang aan u teruggestort als uw kindje aanwezig was tijdens de gevraagde dagen én als de factuur betaald werd. Is aan deze voorwaarden niet voldaan dan wordt dit bedrag ingehouden.

Voor schoolgaande kinderen tot en met 3,5 jaar kan vakantieopvang ook aangevraagd worden voor elke schoolvakantie.

Huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek

Het huishoudelijk reglement kan eenzijdig gewijzigd worden. Een verandering zal minstens 2 maanden voor de aanpassing ingaat aan u schriftelijk meegedeeld worden. Dit dient u dan voor ontvangst en kennisneming  te ondertekenen.

Indien u niet akkoord gaat met de verandering hebt u het recht om binnen deze 2 maanden de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade-of opzegvergoeding.

Het kwaliteitshandboek van kinderdagverblijf ’t Eekhoorntje kan door u ingezien worden in het kinderdagverblijf zelf. Hiervoor dient u een afspraak te maken met Jasmin Meulemeester.